Polityka prywatności firmy Yamaneta

Treść:

  1. Postanowienia ogólne.
  2. Terminy i definicje.
  3. Cele przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.
  4. Warunki przetwarzania danych osobowych.
  5. Ochrona danych osobowych.
  6. Procedura interakcji Spółki z Podmiotem danych osobowych.
  7. Rozstrzyganie sporów.
  8. Postanowienia końcowe.

(dla nieograniczonego dostępu, opublikowane zgodnie z częścią 2 artykułu 18.1 Ustawy Federalnej nr 152-FZ "O danych osobowych" z dnia 27 lipca 2006 r.). Niniejsza polityka prywatności firmy Yamaneta (zwana dalej "Polityką") została przyjęta i zatwierdzona zgodnie z procedurami korporacyjnymi Firmy (zgodnie z definicją poniżej) dotyczącymi rozwiązywania relacji w zakresie danych osobowych zgodnie z ustawą o danych osobowych (zgodnie z definicją poniżej).

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka określa procedurę Przetwarzania Danych Osobowych oraz środki zapewniające bezpieczeństwo Danych Osobowych w Spółce w celu ochrony praw i wolności osoby i obywatela przy przetwarzaniu jego Danych Osobowych, w tym ochrony prawa do prywatności, tajemnicy osobistej i rodzinnej.

1.2. Polityka ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Podmiotów Danych Osobowych przetwarzanych w Spółce z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji oraz bez wykorzystania takich narzędzi.

1.3. Polityka jest publikowana do wglądu każdego Podmiotu Danych Osobowych zgodnie z wymogami części 2 art. 18 ust. 1 ustawy "O ochronie danych osobowych". 18 ust. 1 ustawy "O danych osobowych".

2. Terminy i definicje

W niniejszej Polityce poniższe terminy mają następujące znaczenie:

"Dane osobowe" - wszelkie informacje, które odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio do konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

"Polityka" - polityka prywatności Spółki;

"System informatyczny danych osobowych" - zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych oraz technologie informatyczne i środki techniczne zapewniające ich przetwarzanie;

"Ustawa o danych osobowych" - ustawa federalna nr. 152-FZ "O danych osobowych" z dnia 27 lipca 2006 r.;

"Zablokowanie Danych Osobowych" - tymczasowe zaprzestanie Przetwarzania Danych Osobowych (chyba że Przetwarzanie jest niezbędne do wyjaśnienia Danych Osobowych);

"Zautomatyzowane przetwarzanie Danych Osobowych" - przetwarzanie Danych Osobowych przy użyciu technologii komputerowej;

"Spółka" - spółka "Yamaneta";

"Przetwarzanie" - dowolne działanie (operacja) lub zestaw działań (operacji) wykonywanych przy użyciu narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi z danymi, w tym zbieranie, rejestrowanie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), wydobywanie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych;

"Depersonalizacja Danych Osobowych" - działania, w wyniku których nie jest możliwe ustalenie, bez wykorzystania dodatkowych informacji, przynależności Danych Osobowych do konkretnego Podmiotu Danych Osobowych;

"Operator" - organ państwowy, organ gminy, osoba prawna lub osoba fizyczna, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami organizująca i (lub) prowadząca Przetwarzanie Danych Osobowych, a także określająca cele Przetwarzania Danych Osobowych, skład przetwarzanych Danych Osobowych, działania (operacje) dokonywane na Danych Osobowych;

"Podmiot Danych Osobowych" - osoba fizyczna, która wyraziła zgodę na Przetwarzanie Danych Osobowych;

"Rozpowszechnianie Danych Osobowych" - działania mające na celu ujawnienie Danych Osobowych nieokreślonemu kręgowi osób lub zapoznanie się z Danymi Osobowymi nieograniczonej liczby osób, w tym ujawnienie Danych Osobowych w mediach, zamieszczenie w sieciach informatycznych i telekomunikacyjnych lub udostępnienie Danych Osobowych w jakikolwiek inny sposób;

"Zniszczenie Danych Osobowych" - działania, w wyniku których nie jest możliwe odtworzenie treści Danych Osobowych w Systemie Informatycznym Danych Osobowych oraz (lub) w wyniku których zniszczeniu ulegają materialne nośniki Danych Osobowych.

"Udostępnienie Danych Osobowych" - działania mające na celu ujawnienie Danych Osobowych określonej osobie lub określonemu kręgowi osób;

Wszystkie inne terminy niezdefiniowane w niniejszej Polityce mają znaczenie wskazane w Zgoda użytkownika na stronie internetowej Yamanet (zwanej dalej "Umową").

3. Cele przetwarzania danych osobowych przez Spółkę

Spółka przetwarza Dane Osobowe w następujących celach:

3.1. Promocja na rynku towarów i (lub) usług podmiotów gospodarczych, które zamieściły informacje o swoich produktach i (lub) usługach na stronie internetowej Spółki (zwanych dalej "Reklamodawcami") poprzez nawiązanie bezpośredniego kontaktu z potencjalnym konsumentem będącym Podmiotem Danych Osobowych;

3.2. Pozyskiwanie potencjalnych konsumentów za pomocą akcji umieszczanych na stronie internetowej www.yamaneta.com, w szczególności programów partnerskich, programów lojalnościowych.

3.3. Badania rynku konsumenckiego w oparciu o Dane Osobowe uzyskane od Podmiotów Danych Osobowych w celach marketingowych Spółki i (lub) Reklamodawców.

3.4. Dokonywanie płatności na podstawie wniosków złożonych przez Klienta.

4. Warunki przetwarzania danych osobowych

4.1. Spółka przetwarza Dane Osobowe tylko wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

4.1.1. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się za zgodą Podmiotu Danych Osobowych na przetwarzanie jego Danych Osobowych;

4.1.2. Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do osiągnięcia celów przewidzianych prawem, do wdrożenia i wypełnienia funkcji, uprawnień i obowiązków nałożonych na Operatora przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej;

4.1.3. Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której Podmiot Danych Osobowych jest stroną, beneficjentem lub gwarantem, a także do zawarcia umowy zainicjowanej przez Podmiot Danych Osobowych lub umowy, na mocy której Podmiot Danych Osobowych będzie beneficjentem lub gwarantem;

4.1.4. Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do realizacji praw i uzasadnionych interesów Spółki lub osób trzecich lub do osiągnięcia społecznie istotnych celów, o ile nie narusza to praw i wolności Osoby, której Dane Osobowe dotyczą;

4.1.5. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się z dostępem nieograniczonej liczby osób, którym Podmiot Danych Osobowych udostępnił Dane Osobowe lub na jego żądanie;

4.1.6. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się z zastrzeżeniem publikacji lub obowiązkowego ujawnienia zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

4.2. Przetwarzanie danych osobowych w Spółce odbywa się w oparciu o następujące zasady:

4.2.1. Przetwarzanie Danych Osobowych na podstawie zgodnej z prawem i rzetelnej;

4.2.2. Ograniczenia Przetwarzania Danych Osobowych dla osiągnięcia konkretnych, z góry określonych i zgodnych z prawem celów;

4.2.3. Unikanie Przetwarzania Danych Osobowych, które jest niezgodne z celami gromadzenia Danych Osobowych.

4.2.4. Unikanie łączenia baz danych zawierających Dane Osobowe, których przetwarzanie odbywa się w celach niezgodnych ze sobą;

4.2.5. Przetwarzanie wyłącznie tych Danych Osobowych, które odpowiadają celom ich Przetwarzania;

4.2.6. Zgodność treści i ilości przetwarzanych Danych Osobowych z określonymi celami Przetwarzania Danych Osobowych;

4.2.7. Unikanie przetwarzania nadmiernej ilości Danych Osobowych w stosunku do określonych celów ich przetwarzania;

4.2.8. Zapewnienie dokładności, wystarczalności i adekwatności Danych Osobowych w odniesieniu do celów Przetwarzania Danych Osobowych;

4.2.9. Zniszczenie lub anonimizacja Danych Osobowych w następujących przypadkach:

4.2.9.1. po osiągnięciu celów ich Przetwarzania;

4.2.9.2. w przypadku utraty potrzeby osiągnięcia celów ich Przetwarzania;

4.2.9.3. jeżeli Spółka nie jest w stanie wyeliminować naruszeń Ustawy o Danych Osobowych, chyba że ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej stanowi inaczej.

4.3. Spółka i inne osoby, które uzyskały dostęp do Danych Osobowych, są zobowiązane do nieujawniania osobom trzecim i nie rozpowszechniania Danych Osobowych bez uprzedniej zgody Podmiotu Danych Osobowych, chyba że ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej stanowi inaczej.

4.4. Firma nie przetwarza biometrycznych danych osobowych (informacji charakteryzujących fizjologiczne i biologiczne cechy osoby, na podstawie których można ustalić jej tożsamość).

4.5. Przetwarzanie przez Spółkę szczególnych kategorii Danych Osobowych związanych z rasą, narodowością, poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi, stanem zdrowia, życiem intymnym jest niedozwolone.

4.6. Podczas gromadzenia danych osobowych, w tym za pośrednictwem sieci informacyjnej i telekomunikacyjnej "Internet", Spółka zapewnia rejestrację, systematyzację, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizację, modyfikację), wydobywanie danych osobowych Podmiotów Danych Osobowych za pomocą baz danych znajdujących się w Federacji Rosyjskiej ...

4.7. W celu wykonania Umowy Spółka ma prawo do transgranicznego (na terytorium obcego państwa do obcego organu państwowego, zagranicznej osoby fizycznej lub zagranicznej osoby prawnej) przekazywania Danych Osobowych.

5. Ochrona danych osobowych

5.1. Spółka podejmuje środki techniczne, organizacyjne i prawne lub zapewnia ich przyjęcie w celu ochrony Danych osobowych Podmiotów danych osobowych przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, gromadzeniem, przechowywaniem, wykorzystywaniem, przekazywaniem, blokowaniem lub niszczeniem, a także przed innymi nielegalnymi działaniami. Aby celowo stworzyć niekorzystne warunki w Spółce i trudne do pokonania przeszkody dla naruszających, którzy próbują uzyskać nieautoryzowany dostęp do Danych Osobowych w celu ich pozyskania, zmodyfikowania, zniszczenia, zainfekowania złośliwym programem komputerowym, zastąpienia i popełnienia innych nieautoryzowanych działań, Spółka stosuje następujące środki organizacyjne i techniczne :

5.1.1. ograniczenie i regulacja składu pracowników Spółki, którzy mają dostęp do Danych Osobowych;

5.1.2. wyznaczenie urzędników odpowiedzialnych za organizację Przetwarzania i ochronę Danych Osobowych;

5.1.3. zapewnienie rozliczania i przechowywania materialnych nośników informacji oraz ich obiegu, z wyłączeniem kradzieży, podmiany, nieuprawnionego kopiowania i niszczenia;

5.1.4. zapoznanie pracowników Spółki z wymogami ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej i dokumentami regulacyjnymi dotyczącymi przetwarzania i ochrony Danych Osobowych;

5.1.5. opracowanie systemu ochrony danych osobowych w oparciu o model zagrożeń dla odpowiedniej klasy systemów informatycznych;

5.1.6. identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa Danych Osobowych w trakcie ich Przetwarzania, tworzenie na ich podstawie modeli zagrożeń;

5.1.7. wdrożenie permisywnego systemu dostępu do zasobów informacyjnych, oprogramowania i sprzętu służącego do przetwarzania i ochrony informacji;

5.1.8. sprawdzanie gotowości i skuteczności wykorzystania narzędzi bezpieczeństwa informacji;

5.1.9. ochrona haseł dostępu użytkowników do Systemu Informatycznego Danych Osobowych;

5.1.10. rejestracja i rozliczanie działań użytkowników Systemów Informatycznych Danych Osobowych;

5.1.11. wdrożenie kontroli antywirusowej, zapobieganie wprowadzaniu do sieci korporacyjnej złośliwych programów (programów antywirusowych) oraz zakładek programowych;

5.1.12. stosowanie narzędzi kontroli dostępu do portów komunikacyjnych, urządzeń wejścia-wyjścia, wymiennych nośników danych i zewnętrznych urządzeń pamięci masowej;

5.1.13. scentralizowane zarządzanie systemem ochrony danych osobowych;

5.1.14. wykrywanie włamań do sieci korporacyjnej Spółki, które naruszają lub stwarzają przesłanki do naruszenia ustalonych wymogów zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych;

5.1.15. ewidencjonowanie wykorzystywanych środków ochrony informacji, dokumentacji operacyjno-technicznej dla nich;

5.1.16. szkolenie pracowników korzystających z narzędzi bezpieczeństwa informacji wykorzystywanych w Systemach Informatycznych Danych Osobowych, zasad pracy z nimi;

5.1.17. monitorowanie działań użytkowników, prowadzenie postępowań w sprawie faktów naruszenia wymogów bezpieczeństwa Danych Osobowych.

6. Procedura współdziałania Spółki z Podmiotem Danych Osobowych

6.1. Podmiot Danych Osobowych podejmuje decyzję o podaniu swoich Danych Osobowych i wyraża zgodę na ich Przetwarzanie dobrowolnie, z własnej woli i w swoim interesie. Zgoda na Przetwarzanie Danych Osobowych może być wyrażona przez Podmiot Danych Osobowych lub jego przedstawiciela w dowolnej formie umożliwiającej potwierdzenie faktu jej otrzymania.

6.2. Spółka ma prawo powierzyć Przetwarzanie Danych Osobowych Podmiotu Danych Osobowych innej osobie, o ile ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej nie stanowi inaczej, na podstawie umowy zawartej z tą osobą. Osoba, która dokonuje Przetwarzania Danych Osobowych w imieniu Spółki, jest zobowiązana do przestrzegania zasad i reguł Przetwarzania Danych Osobowych przewidzianych w Ustawie o Danych Osobowych.

6.3. Obowiązek przedstawienia dowodu otrzymania zgody Podmiotu Danych Osobowych na przetwarzanie jego Danych Osobowych lub dowodu istnienia podstaw określonych w Ustawie o Danych Osobowych spoczywa na Spółce.

6.4. Podmiot Danych Osobowych ma prawo do otrzymywania informacji dotyczących przetwarzania jego Danych Osobowych, jeśli takie prawo nie jest ograniczone zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej. Podmiot Danych Osobowych ma prawo zażądać od Firmy wyjaśnienia swoich Danych Osobowych, ich zablokowania lub zniszczenia, jeśli Dane Osobowe są niekompletne, nieaktualne, niedokładne, uzyskane nielegalnie lub nie są niezbędne do określonego celu Przetwarzania, a także do podjęcia środków ochronnych przewidzianych w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej ich prawa.

6.5. Podmiot danych osobowych ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. W takim przypadku Spółka jest zobowiązana do zaprzestania Przetwarzania Danych Osobowych i zapewnienia Zniszczenia Danych Osobowych w terminie nieprzekraczającym 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania wspomnianego odwołania. Spółka jest zobowiązana powiadomić Podmiot Danych Osobowych o Zniszczeniu Danych Osobowych.

6.6. Przetwarzanie Danych Osobowych w celu promowania towarów na rynku poprzez nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnym konsumentem będącym Podmiotem Danych Osobowych za pomocą środków komunikacji jest dozwolone wyłącznie za uprzednią zgodą Podmiotu Danych Osobowych. Uznaje się, że określone Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się bez uprzedniej zgody Podmiotu Danych Osobowych, chyba że Spółka udowodni, że taka zgoda została uzyskana. Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego zaprzestania, na żądanie Podmiotu Danych Osobowych, Przetwarzania jego Danych Osobowych w powyższych celach.

6.7. Spółka nie podejmuje decyzji opartych wyłącznie na Zautomatyzowanym Przetwarzaniu Danych Osobowych, które generują konsekwencje prawne w odniesieniu do Podmiotu Danych Osobowych lub w inny sposób wpływają na jego prawa i uzasadnione interesy, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej lub za zgodą Podmiotu Danych Osobowych.

7. Rozstrzyganie sporów

7.1. Jeśli Podmiot Danych Osobowych uważa, że Firma przetwarza jego Dane Osobowe z naruszeniem wymogów Ustawy o Danych Osobowych lub w inny sposób narusza jego prawa i wolności, Podmiot Danych Osobowych ma prawo odwołać się od działań lub bezczynności Firmy do upoważnionego organu ochrony praw Podmiotów Danych Osobowych lub w sądzie.

7.2. Podmiot Danych Osobowych ma prawo do ochrony swoich praw i uzasadnionych interesów, w tym do odszkodowania i (lub) zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na drodze sądowej.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Inne prawa i obowiązki Spółki jako Operatora Danych Osobowych są określone przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

8.2. Urzędnicy Spółki winni naruszenia zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych ponoszą odpowiedzialność materialną, dyscyplinarną, administracyjną, cywilną lub karną w sposób określony przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.


Bardziej szczegółowe informacje na temat warunków korzystania z serwisu i pozostałych kwestii znajdują się w odpowiednich sekcjach:

Umowa użytkownika - https://yamaneta.com/pl/info/agreement

Zasady zakupów typu cashback - https://yamaneta.com/pl/info/rules

Pomoc (często zadawane pytania) - https://yamaneta.com/pl/faq/obshchiye_svedeniya