Zásady ochrany osobních údajů společnosti Yamaneta

Obsah:

  1. Obecná ustanovení.
  2. Pojmy a definice.
  3. Účely zpracování osobních údajů Společností.
  4. Podmínky zpracování osobních údajů.
  5. Ochrana osobních údajů.
  6. Postup při interakci Společnosti se Subjektem osobních údajů.
  7. Řešení sporů.
  8. Závěrečná ustanovení.

(pro neomezený přístup, zveřejněno v souladu s částí 2 článku 18.1 federálního zákona č. 152-FZ "O osobních údajích" ze dne 27. července 2006). Tyto zásady ochrany osobních údajů společnosti Yamaneta (dále jen "Zásady") byly přijaty a schváleny v souladu s podnikovými postupy společnosti (jak jsou definovány níže) pro řešení vztahů v oblasti osobních údajů v souladu se zákonem o osobních údajích (jak je definován níže).

1. Zásady ochrany osobních údajů. Obecná ustanovení

1.1. Tyto Zásady definují postup při zpracování osobních údajů a opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů ve společnosti s cílem chránit práva a svobody člověka a občana při zpracování jeho osobních údajů, včetně ochrany práva na soukromí, osobního a rodinného tajemství.

1.2. Zásady zpracování osobních údajů a opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů ve společnosti Zásady se vztahují na všechny Osobní údaje Subjektů osobních údajů zpracovávané ve Společnosti s využitím automatizačních nástrojů i bez využití těchto nástrojů.

1.3. Zásady se vztahují na všechny Osobní údaje Subjektů osobních údajů zpracovávané ve Společnosti s využitím automatizačních nástrojů. Zásady jsou zveřejněny k nahlédnutí každému Subjektu osobních údajů v souladu s požadavky části 2 čl. 18 odst. 1 zákona "O osobních údajích".

2. Pojmy a definice

V těchto zásadách mají následující pojmy následující význam:

"Osobní údaj" - jakákoliv informace, která se přímo či nepřímo vztahuje ke konkrétní nebo určitelné fyzické osobě;

"Zásady" - zásady ochrany osobních údajů Společnosti;

"Informační systém osobních údajů" - soubor osobních údajů obsažených v databázích a informačních technologií a technických prostředků zajišťujících jejich zpracování;

"Zákon o osobních údajích" - spolkový zákon č. 101/2000 Sb. 152-FZ "O osobních údajích" ze dne 27. července 2006;

"Blokování osobních údajů" - dočasné zastavení zpracování osobních údajů (pokud není zpracování nezbytné k objasnění osobních údajů);

"Automatizované zpracování osobních údajů" - zpracování osobních údajů pomocí výpočetní techniky;

"Společnost" - společnost "Yamaneta";

"Zpracování" - jakýkoliv úkon (operace) nebo soubor úkonů (operací) prováděný s využitím automatizačních prostředků nebo bez využití těchto prostředků s údaji, včetně shromažďování, zaznamenávání, systematizace, hromadění, uchovávání, upřesňování (aktualizace, změny), vytěžování, používání , předávání (šíření, poskytování, zpřístupňování), znečitelňování, blokování, vymazávání, likvidace údajů;

"Depersonalizace osobních údajů" - činnosti, v jejichž důsledku nelze bez použití dalších informací určit příslušnost osobních údajů ke konkrétnímu subjektu osobních údajů;

"Provozovatel" - státní orgán, orgán obce, právnická nebo fyzická osoba, která samostatně nebo společně s dalšími osobami organizuje a (nebo) provádí Zpracování Osobních údajů, jakož i určuje účel Zpracování Osobních údajů, složení zpracovávaných Osobních údajů, úkony (operace) prováděné s Osobními údaji;

"Subjekt osobních údajů" - fyzická osoba, která udělila souhlas se Zpracováním Osobních údajů;

"Šíření Osobních údajů" - jednání směřující ke zpřístupnění Osobních údajů neurčitému okruhu osob nebo k seznámení se s Osobními údaji neomezeného počtu osob, včetně zveřejnění Osobních údajů ve sdělovacích prostředcích, zveřejnění na informačních a telekomunikačních sítích nebo zpřístupnění Osobních údajů, které - jakýmkoli jiným způsobem;

"Zničení Osobních údajů" - jednání, v jehož důsledku není možné obnovit obsah Osobních údajů v Informačním systému Osobních údajů a (nebo) v jehož důsledku jsou zničeny hmotné nosiče Osobních údajů.

"Poskytnutí Osobních údajů" - úkony směřující ke zpřístupnění Osobních údajů určité osobě nebo určitému okruhu osob;

Všechny ostatní pojmy, které nejsou definovány v těchto Zásadách, mají význam, který je uveden v {odkaz na smlouvu} na webových stránkách společnosti Yamanet (dále jen "Smlouva").

3. Účely zpracování osobních údajů Společností

Společnost zpracovává osobní údaje pro následující účely:

3.1. Propagace na trhu zboží a (nebo) služeb podnikatelských subjektů, které zveřejnily informace o svých výrobcích a (nebo) službách na webových stránkách Společnosti (dále jen "Inzerenti"), a to přímým kontaktem s potenciálním spotřebitelem, který je subjektem osobních údajů;

3.2. Zpracování osobních údajů. Získávání potenciálních spotřebitelů pomocí umístěných akcí na webových stránkách www.yamaneta.com, zejména partnerských programů, věrnostních programů.

3.3. Získávání potenciálních spotřebitelů pomocí umístěných akcí na webových stránkách www.yamaneta.com, zejména partnerských programů, věrnostních programů. Průzkum spotřebitelského trhu na základě Osobních údajů získaných od Subjektů osobních údajů pro marketingové účely Společnosti a (nebo) Inzerentů.

3.4. Průzkum spotřebitelského trhu na základě Osobních údajů získaných od Subjektů osobních údajů. Provádění plateb na základě žádostí podaných Klientem.

4. Provádění plateb na základě žádostí podaných Klientem. Podmínky zpracování osobních údajů

4.1. Zpracování osobních údajů v rámci projektu "Zpracování osobních údajů Společnost zpracovává osobní údaje pouze v případě, že je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

4.1.1. Společnost zpracovává osobní údaje pouze v případě, že je splněna alespoň jedna z těchto podmínek Zpracování Osobních údajů je prováděno se souhlasem Subjektu osobních údajů se zpracováním jeho Osobních údajů;

4.1.2. Zpracování Osobních údajů je prováděno se souhlasem Subjektu osobních údajů se zpracováním jeho Osobních údajů. Zpracování Osobních údajů je nezbytné pro dosažení cílů stanovených zákonem, pro realizaci a plnění funkcí, pravomocí a povinností uložených Provozovateli právními předpisy Ruské federace;

4.1.3. Zpracování Osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou, příjemcem nebo ručitelem je Subjekt osobních údajů, jakož i pro uzavření smlouvy iniciované Subjektem osobních údajů nebo smlouvy, na jejímž základě bude Subjekt osobních údajů příjemcem nebo ručitelem;

4.1.4. Zpracování Osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou, příjemcem nebo ručitelem je Subjekt osobních údajů. Zpracování Osobních údajů je nezbytné pro výkon práv a oprávněných zájmů Společnosti nebo třetích osob, případně pro dosažení společensky významných cílů, pokud tím nebudou porušena práva a svobody Subjektu osobních údajů;

4.1.5. Zpracování Osobních údajů je nezbytné k zajištění práv a oprávněných zájmů Společnosti nebo třetích osob, případně k dosažení společensky významných cílů, pokud tím nebudou porušena práva a svobody Subjektu osobních údajů. Zpracování Osobních údajů je prováděno, přístup k nim má neomezený počet osob, kterým je poskytnut Subjektem osobních údajů nebo na jeho žádost;

4.1.6. Zpracování osobních údajů podléhá zveřejnění nebo povinnému zpřístupnění v souladu s právními předpisy Ruské federace.

4.2. Zpracování osobních údajů ve Společnosti probíhá na základě následujících zásad:

4.2.1. Zpracování osobních údajů je prováděno na základě následujících zásad Zpracování osobních údajů na zákonném a spravedlivém základě;

4.2.2. Zpracování osobních údajů na základě zásad spravedlivého procesu. Omezení zpracování osobních údajů pro dosažení konkrétních, předem stanovených a legitimních účelů;

4.2.3. Zpracování osobních údajů pro dosažení konkrétních, předem stanovených a legitimních účelů. Zamezení zpracování Osobních údajů, které je neslučitelné s účely shromažďování Osobních údajů.

4.2.4. Zamezení zpracování Osobních údajů, které je neslučitelné s účely shromažďování Osobních údajů. Zamezení slučování databází obsahujících Osobní údaje, jejichž zpracování je prováděno pro účely vzájemně neslučitelné;

4.2.5. Zamezení slučování databází obsahujících Osobní údaje, jejichž zpracování je prováděno pro účely vzájemně neslučitelné. Zpracovávání pouze těch Osobních údajů, které odpovídají účelu jejich zpracování;

4.2.6. Zpracovávat pouze ty Osobní údaje, které odpovídají účelu jejich zpracování. Soulad obsahu a objemu zpracovávaných Osobních údajů se stanovenými účely zpracování Osobních údajů;

4.2.7. Zpracovávání Osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Zamezení zpracování nadbytečného množství Osobních údajů ve vztahu ke stanoveným účelům jejich zpracování;

4.2.8. Zpracování Osobních údajů, které jsou v rozporu s účelem jejich zpracování. Zajištění přesnosti, dostatečnosti a relevance Osobních údajů ve vztahu k účelům jejich zpracování;

4.2.9. Zajištění přesnosti, dostatečnosti a relevance Osobních údajů ve vztahu k účelům jejich zpracování. Zničení nebo anonymizace Osobních údajů v následujících případech:

4.2.9.1. po dosažení cílů jejich Zpracování;

4.2.9.2. v případě ztráty potřeby dosažení cílů jejich Zpracování;

4.2.9.3. pokud není možné ze strany Společnosti odstranit porušení Zákona o osobních údajích, pokud právní předpisy Ruské federace nestanoví jinak.

4.2.9.4. v případě, že Společnost není schopna odstranit porušení Zákona o osobních údajích, pokud právní předpisy Ruské federace nestanoví jinak. Společnost a další osoby, které získaly přístup k Osobním údajům, jsou povinny nezpřístupňovat Osobní údaje třetím osobám a nešířit je bez předchozího souhlasu Subjektu osobních údajů, pokud právní předpisy Ruské federace nestanoví jinak.

4.3. Zničení nebo anonymizace Osobních údajů v následujících případech:

4.4. Společnost je povinna zajistit, aby Osobní údaje byly uchovávány v souladu s právními předpisy Ruské federace. Společnost nezpracovává biometrické Osobní údaje (informace, které charakterizují fyziologické a biologické vlastnosti osoby, na jejichž základě lze zjistit její totožnost).

4.5. Společnost nezpracovává biometrické Osobní údaje (informace, které charakterizují fyziologické a biologické vlastnosti osoby, na jejichž základě lze zjistit její totožnost). Společnost nesmí zpracovávat zvláštní kategorie Osobních údajů týkající se rasy, národnosti, politických názorů, náboženského nebo filozofického přesvědčení, zdravotního stavu, intimního života.

4.6. Společnost nesmí zpracovávat Osobní údaje, které se týkají rasy, národnosti, politických názorů, náboženského nebo filozofického přesvědčení, zdravotního stavu, intimního života. Při shromažďování Osobních údajů, a to i prostřednictvím informační a telekomunikační sítě "Internet", Společnost zajišťuje zaznamenávání, systematizaci, shromažďování, uchovávání, upřesňování (aktualizaci, modifikaci), vytěžování Osobních údajů Subjektů osobních údajů s využitím databází umístěných v Ruské federaci ...

4.7. Za účelem plnění Smlouvy je Společnost oprávněna provádět přeshraniční (na území cizího státu cizímu státnímu orgánu, cizí fyzické nebo zahraniční právnické osobě) předávání Osobních údajů.

5. Předávání Osobních údajů v souladu s ustanoveními Smlouvy. Ochrana osobních údajů

5.1. Společnost přijímá technická, organizační a právní opatření nebo zajišťuje jejich přijetí za účelem ochrany osobních údajů subjektů osobních údajů před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, shromažďováním, ukládáním, používáním, přenosem, blokováním nebo zničením, jakož i před jiným protiprávním jednáním;

5.1.2. Jmenování úředních osob odpovědných za organizaci zpracování a ochranu Osobních údajů;

5.1.3. Zajištění přístupu k Osobním údajům a jejich ochraně. zajištění evidence a uchovávání hmotných nosičů informací a jejich oběhu s vyloučením krádeže, záměny, neoprávněného kopírování a zničení;

5.1.4. seznámení zaměstnanců Společnosti s požadavky právních předpisů Ruské federace a normativních dokumentů pro zpracování a ochranu Osobních údajů;

5.1.5 zajištění ochrany Osobních údajů před zneužitím a zneužitím vypracování systému ochrany osobních údajů na základě modelu hrozeb pro příslušnou třídu informačních systémů;

5.1.6. identifikace hrozeb pro bezpečnost Osobních údajů při jejich zpracování, tvorba modelů hrozeb na jejich základě;

5.1.7. Zpracování osobních údajů a jejich ochrana v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů zavedení povoleného systému přístupu k informačním zdrojům, programovému a technickému vybavení pro zpracování a ochranu informací;

5.1.8. kontrola připravenosti a účinnosti využívání nástrojů informační bezpečnosti;

5.1.9. ochrana přístupů uživatelů do Informačního systému Osobních údajů heslem;

5.1.10. kontrola připravenosti a účinnosti využívání nástrojů informační bezpečnosti;

5.1.11. provádění antivirové kontroly, prevence zavlečení škodlivých programů (antivirových programů) a programových záložek do podnikové sítě;

5.1.12. provádění kontroly a evidence úkonů uživatelů Informačního systému osobních údajů;

5.1.13. provádění kontroly a evidence úkonů uživatelů Informačního systému osobních údajů používání nástrojů pro kontrolu přístupu ke komunikačním portům, vstupně-výstupním zařízením, výměnným paměťovým médiím a externím paměťovým zařízením;

5.1.13. centralizované řízení systému ochrany Osobních údajů;

5.1.14. odhalování průniků do podnikové sítě Společnosti, které porušují nebo vytvářejí předpoklady pro porušení stanovených požadavků na zajištění bezpečnosti Osobních údajů;

5.1.15. evidence používaných prostředků ochrany informací, provozní a technická dokumentace k nim;

5.1.16. školení zaměstnanců používajících nástroje pro zabezpečení informací používaných v informačních systémech osobních údajů, pravidla pro práci s nimi;

5.1.17. monitorování činnosti uživatelů, vedení řízení o skutečnostech porušení požadavků na zabezpečení osobních údajů.

6. školení zaměstnanců používajících nástroje pro zabezpečení informací používaných v informačních systémech osobních údajů, pravidla pro práci s nimi. Postup při součinnosti Společnosti se subjektem Osobních údajů

6.1. Postup při součinnosti Společnosti se subjektem Osobních údajů. Subjekt osobních údajů se rozhoduje poskytnout své Osobní údaje a souhlasí s jejich zpracováním svobodně, z vlastní vůle a ve svém zájmu. Souhlas se zpracováním Osobních údajů může Subjekt osobních údajů nebo jeho zástupce udělit jakoukoli formou, která umožňuje potvrdit skutečnost jeho přijetí.

6.2. Souhlas se zpracováním Osobních údajů může být udělen i v případě, že Subjekt osobních údajů nebo jeho zástupce souhlasí se zpracováním Osobních údajů. Společnost má právo pověřit zpracováním Osobních údajů Subjektu osobních údajů jinou osobu, pokud právní předpisy Ruské federace nestanoví jinak, a to na základě smlouvy uzavřené s touto osobou. Osoba, která provádí Zpracování osobních údajů jménem Společnosti, je povinna dodržovat zásady a pravidla pro Zpracování osobních údajů stanovené zákonem o osobních údajích.

6.3. Zpracování osobních údajů Subjektu údajů je možné provádět pouze na základě smlouvy uzavřené mezi Společností a Subjektem údajů. Povinnost doložit obdržení souhlasu Subjektu osobních údajů se Zpracováním jeho Osobních údajů nebo doložit existenci důvodů uvedených v Zákoně o osobních údajích má Společnost.

6.4. Zpracování Osobních údajů je prováděno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Subjekt osobních údajů má právo obdržet informace týkající se Zpracování jeho osobních údajů, pokud toto právo není omezeno v souladu s právními předpisy Ruské federace. Subjekt osobních údajů má právo požadovat od Společnosti objasnění svých Osobních údajů, jejich Zablokování nebo Zničení, pokud jsou Osobní údaje neúplné, zastaralé, nepřesné, nezákonně získané nebo nejsou nezbytné pro stanovený účel Zpracování, jakož i na přijetí opatření na ochranu stanovených právními předpisy Ruské federace svých práv.

6.5. Subjekt osobních údajů má právo požadovat od Společnosti objasnění svých Osobních údajů, jejich Zablokování nebo Zničení, pokud jsou Osobní údaje neúplné, zastaralé, nepřesné, nezákonně získané nebo nejsou nezbytné pro stanovený účel Zpracování. Subjekt osobních údajů má právo odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů. V takovém případě je Společnost povinna zastavit Zpracování Osobních údajů a zajistit Zničení Osobních údajů ve lhůtě nepřesahující 30 (třicet) dnů ode dne obdržení uvedeného odvolání. Společnost je povinna informovat Subjekt osobních údajů o Zničení osobních údajů.

Společnost se zavazuje, že v případě, že se Subjekt osobních údajů nedostaví, zajistí jeho likvidaci.

6.6. Zpracování osobních údajů za účelem propagace zboží na trhu přímým kontaktem s potenciálním spotřebitelem, který je subjektem osobních údajů, pomocí komunikačních prostředků je povoleno pouze s předchozím souhlasem subjektu osobních údajů. Uvedené Zpracování osobních údajů se uznává jako prováděné bez předchozího souhlasu Subjektu osobních údajů, pokud Společnost neprokáže, že takový souhlas získala. Společnost je povinna na žádost Subjektu osobních údajů neprodleně zastavit Zpracování jeho Osobních údajů pro výše uvedené účely.

6.7. Zpracování Osobních údajů, které je předmětem žádosti Subjektu osobních údajů, je možné provádět pouze na základě souhlasu Subjektu osobních údajů. Společnost nepřijímá rozhodnutí založená výhradně na Automatizovaném zpracování Osobních údajů, která vytvářejí právní důsledky ve vztahu k Subjektu osobních údajů nebo se jinak dotýkají jeho práv a oprávněných zájmů, s výjimkou případů stanovených právními předpisy Ruské federace nebo se souhlasem Subjektu osobních údajů.

7. Řešení sporů

7.1. Řešení sporů Pokud se Subjekt osobních údajů domnívá, že Společnost zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu s požadavky Zákona o osobních údajích nebo jinak porušuje jeho práva a svobody, má Subjekt osobních údajů právo obrátit se proti jednání či nečinnosti Společnosti na oprávněný orgán ochrany práv Subjektů osobních údajů nebo na soud. v pořádku.

7.2. Subjekt osobních údajů je oprávněn se obrátit na soud, který je oprávněn rozhodnout o jeho odvolání. Subjekt osobních údajů má právo na ochranu svých práv a oprávněných zájmů, včetně náhrady škody a (nebo) náhrady nemajetkové újmy u soudu.

8. Subjekt osobních údajů má právo na ochranu svých práv a oprávněných zájmů. Závěrečná ustanovení

8.1. V případě, že se jedná o ochranu osobních údajů, je možné, že se jedná o ochranu osobních údajů. Další práva a povinnosti Společnosti jako Provozovatele osobních údajů jsou stanoveny právními předpisy Ruské federace.

8.2. V případě, že Společnost není provozovatelem Osobních údajů, je povinna se s nimi vypořádat. Pracovníci Společnosti, kteří se proviní porušením pravidel upravujících zpracování a ochranu osobních údajů, nesou hmotnou, disciplinární, správní, občanskoprávní nebo trestní odpovědnost způsobem stanoveným právními předpisy Ruské federace.


Podrobnější informace o podmínkách používání stránek a dalších otázkách jsou uvedeny v příslušných sekcích:

Uživatelská smlouva - https://yamaneta.com/cs/info/agreement

Pravidla pro nákup cashback - https://yamaneta.com/cs/info/rules

Nápověda (často kladené otázky) - https://yamaneta.com/cs/faq/obshchiye_svedeniya